Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

τελευταία νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
11/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
«Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  18-06-2020 και ώρα 10:30 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση…
Προσφορά…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
10/6/2020

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου ο κύκλος λειτουργίας του Κέντρου Αιμοληψίας Δυτικής Θεσσαλονίκης στο κτήριο του ΚΑΠΗ Μενεμένης. Από τις 11 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου εκατοντάδες συμπολιτών από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και από τους όμορους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης έδωσαν αίμα, ενημερώθηκαν για τα οφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας αλλά και παραγώγων του αίματος και της δωρεάς μυελού των οστών.

Δείτε περισσότερα...
Αφίσα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ
10/6/2020

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη - Παπαφλέσα - Γευγελή και Ν. Πλαστήρα», αρ. μελ. 113/2017, C.P.V.: 45262640-9 σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δείτε περισσότερα...

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
9/6/2020

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Διακήρυξη
Προκήρυξη
Τεχνική έκθεση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένo Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)σε μορφή pdf
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένo Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ
9/6/2020

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ - ΓΕΥΓΕΛΗ ΚΑΙ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
5/6/2020

Η συνεργασία αυτή γεννήθηκε στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας σχολείων Etwinning (https://www.etwinning.net/), η οποία αριθμεί ως μέλη περίπου 800.000 καθηγητές  και αντίστοιχους μαθητές και σχολεία.  Το project συνεργασίας σχολείων ονομάστηκε “How do you do in times of corona crisis”. Συνεργάστηκαν, από την αρχή της περιόδου της καραντίνας, οκτώ ευρωπαϊκά σχολεία από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Σερβία και την Ελλάδα.  Για τη χώρα μας το συνεργαζόμενο σχολείο είναι το 1ο Γενικό Λύκειο Μενεμένης, το οποίο συμμετείχε με 12 μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου, κάτω από την επίβλεψη της εκπαιδευτικού Χρυσάνθου Μαρίας- Ισμήνης.  Οι έλληνες μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν είναι: Μυλωνά Μαρία, Μυλωνά Σέβη, Χαραλαμπίδου Θάλεια, Κεφαλά Αφροδίτη, Κυρίτση Χριστίνα, Μαμπετζίδου Μαργαρίτα, Αγγελική Μπερμπέρογλου, Σόλλα Σόνια, Ντομοτσίδου Ζήνα, Συρλαντζή Ευμορφία, Σιρανίδου Μαρία και ο Χατζούδης Παναγιώτης.

Διαβάστε περισσότερα

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
5/6/2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 176/34369/3.6.2020 εγκυκλίου του Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών από την Τρίτη 9/6 ξεκινάει ξανά η λειτουργία των παιδικών χαρών του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οι οποίες είχαν κλείσει λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. Παρακαλούνται οι συνοδοί όπως μεριμνήσουν για την τήρηση των προβλεπόμενων σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και υπενθυμίζουμε ότι "η επαναλειτουργία των εν θέματι παιδικών χαρών προϋποθέτει την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και την πιστοποίησή τους, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. και σε απόλυτη συνάρτηση αφενός των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν ανά περιοχή αφετέρου της πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας που έχουν ορισθεί και ισχύουν." Μένουμε ασφαλείς και στο παιχνίδι των παιδιών μας.

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
5/6/2020

Φέτος το καλοκαίρι, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης δίνει τη δυνατότητα στους σινεφίλ να ζήσουν όμορφες κινηματογραφικές στιγμές στο πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» με την προβολή γνωστών και αγαπημένων ταινιών του ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Από την Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 4 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9μμ ταξιδέψτε κάτω από τα αστέρια στον κόσμο της έβδομης τέχνης τηρώντας πάντα τις προβλεπόμενες ασφαλείς αποστάσεις. Εκκίνηση με την δραματική ελληνική ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης», της ταινίας σταθμού που «έκοψε» πάνω από 350.000 εισιτήρια. Είσοδος ελεύθερη.

Αφίσα

  Εκδηλώσεις (Πολιτισμός)
Θερινός Κινηματογράφος 2020-“ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ”
4/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Θερινός Κινηματογράφος 2020-“ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ” » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   10-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:
1)    Ποινικό μητρώο ή αντίγραφο ΑΔΤ για να το ζητήσει η υπηρεσία (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
2)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
3)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
    Μαρία Κουνατίδου (τηλ. 2313.313676)
      Κυριακή Μητσού  (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
4/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Θερινός Κινηματογράφος 2020-“ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ” » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   10-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:
1)    Ποινικό μητρώο ή αντίγραφο ΑΔΤ για να το ζητήσει η υπηρεσία (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
2)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
3)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μαρία Κουνατίδου (τηλ. 2313.313676)  Κυριακή Μητσού  (τηλ. 2313.313643)
Τεχνική έκθεση…

  Εκδηλώσεις (Πολιτισμός)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ
4/6/2020

Ξεκίνησε η τοποθέτηση αυτόματης συσκευής αντισηψίας στα 31 Δημοτικά και στα 16 Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Ο Δήμος προέβει στην προμήθεια και τοποθέτηση των συγκεκριμένων συσκευών για την προστασία της δημόσιας υγείας και στα σχολεία του δήμου. Η αυτόματη συσκευή αντισηψίας είναι εξοπλισμός δημόσιας υγείας που χρησιμοποιείται ευρύτερα στο υγειονομικό σύστημα, τα σχολεία, τα ξενοδοχεία, τους σταθμούς, τα αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους. Με το μικρό του μέγεθος δεν πιάνει χώρο έχει ευέλικτη και βολική εγκατάσταση με έξυπνο και ανέπαφο ψεκασμό για την αποφυγή περαιτέρω μόλυνσης.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4/6/2020

Σε συνέχεια ανοικτής πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης υπέβαλε πρόταση και εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο «Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» το οποίο εστιάζει στην προμήθεια οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήματα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς με αντιρρυπαντική τεχνολογία με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Με την ένταξη στο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ (κατανομή του προϋπολογισμού στον ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ €325.000), ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί ένα νέο λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, δύο μικρών επιβατικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ενός ημιφορτηγού με συνολική δημόσια δαπάνη €324.999,91. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στη Διαύγεια εντός των επόμενων εβδομάδων.

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
4/6/2020

Λίγο πράσινο για όλους…
Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου, και στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης πρασίνου, το Τμήμα Πρασίνου προχώρησε στη φύτευση 2.500 εποχιακών ανθόφυτων (coreopsis, αργυράνθεμο, γκαζάνια, πετούνια, φλόγα, σερφίνια) σε παρτέρια κεντρικών σημείων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης  με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με αγάπη για το πράσινο επιχειρούμε να προσφέρουμε, με χρώματα και αρώματα, μια νότα ομορφιάς και αισιοδοξίας. Και μία συμβουλή για τους δημότες μας…
Αυτή την εποχή φυτέψτε κατηφέδες και σερφίνια. Πρόκειται για φυτά με πλούσια ανθοφορία μακράς διάρκειας και με περιορισμένες απαιτήσεις σε φροντίδα. Απαιτούν μεγάλη ηλιοφάνεια και έχουν μέτριες  απαιτήσεις σε νερό.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου (Τεχνική Υπηρεσία)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΗ"
3/6/2020

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ».

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Συγγραφή υποχρεώσεων
Αμπελόκηποι Αποτύπωση
Φάκελος Δημόσιας Σύμαβασης Μελέτης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
3/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην
«Συντήρηση και επισκευή οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Καραπάντσειο  Πολιτιστικό Κέντρο » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  09-06-2020 και ώρα 11:30 π.μ..

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)
Τεκμηριωμένο αίτημα...
Προσφορά...

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
3/6/2020

Δημοσιοποίηση προτεινόμεης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το έργο : «Σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό. ( Κάθετος Άξονας 56)»  η οποία τοιχοκολλήθηκε στις  03-06- 2020. Οι σχετικοί πίνακες και το διάγραμμα βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία προς ενημέρωση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας - 2313 300936 - Κιάκου Αννέτα Αγ.Τοπογράφος Μηχανικός.

Ανακοίνωση
Έγγραφο της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
Κτηματολογικός Πίνακας
Σχέδιο

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
2/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, έχοντας στην κορυφή του ενδιαφέροντός του την Παιδεία και την Εκπαίδευση, εντός του πλαισίου των οικονομικών του δυνατοτήτων και ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες κάθε σχολείου, προχώρησε στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και δικτυακού υλικού αλλά και σε εργασίες εγκατάστασης, ενίσχυσης-αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας. Ειδικότερα: Σε κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο παραδίδονται (1) laptop και (5) tablets. Σε όλα τα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια γίνεται ενίσχυση και αναβάθμιση της δικτυακής τους υποδομής. Στην παράδοση-παραλαβή του σχετικού εξοπλισμού στο 1ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων και στο συστεγαζόμενο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αμπελοκήπων-Μενεμένης παρέστη το πρωί της Τρίτης 2/6/2020 ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος παρέδωσε στους διευθυντές tablets και φορητούς υπολογιστές (laptops). O Δήμος μας στηρίζει έμπρακτα και με κάθε τρόπο το έργο των εκπαιδευτικών και την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Δελτία Τύπου (Σχολεία - Παιδεία)
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2/6/2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ - ΓΕΥΓΕΛΗ ΚΑΙ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ»
Δείτε το σχετικό έγγραφο...

  Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου (Τεχνική Υπηρεσία)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕ
2/6/2020

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 2/6 από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ο καθαρισμός και το πλύσιμο της παλιάς μεταλλικής πεζογέφυρας του ΟΣΕ στο τέρμα της οδού Xαλκίδη (Γ. Γεννηματά κ. Λ. Καλλιθέας).

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
2/6/2020

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου μας που επιθυμούν, κάνοντας χρήση της ρύθμισης του άρθρου 65 νόμου 4688/2020, να επεκτείνουν την  άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων, παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν τα συνημμένα έγγραφα και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και την Υπεύθυνη Δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esoda@ampelokipi-menemeni.gr
Η αιτηθείσα Επέκταση Αδείας ή η τυχόν αρνητική απάντηση της Υπηρεσίας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αιτήσεως.   
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 2313-313616
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2313-313655
Γραφείο Εσόδων:2313-313679
Τεχνική Υπηρεσία:2313-300962

Υπεύθυνη Δήλωση...

Αίτηση Υ/Δ...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
Σελίδα 3 από 279Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by