Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

τελευταία νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
23/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τριακοστό όγδοο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.3.2020 τ. Β΄) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», και μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών, αποφάσισε την εξυπηρέτηση του κοινού με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Εφόσον επείγουσες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο (e-mail, φαξ κ.λπ.), το κοινό θα εξυπηρετείται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23/3/2020

Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά γιορτάζει κι η Πατρίδα. Μπορεί να μην γίνουν εφέτος δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφανιών. Μπορεί να μην εκφωνηθούν λόγοι επετειακοί πανηγυρικοί. Μα ο νους μας είναι εκεί. Στα 1821! Στην Επανάσταση του Γένους των Ελλήνων. Σ’ αυτούς που με τους αγώνες και το αίμα τους μας χάρισαν τη Λευτεριά. Ένα στεφάνι θα αφήσουμε στην προτομή του Αρχιστράτηγου της Επανάστασης στη Μακεδονία Εμμανουήλ Παππά. Κι από ένα στεφάνι στο μνημείο της Πλατείας Επταλόφου (Αμπελόκηποι) και στο μνημείο της Πλατείας Κωνσταντίνου Τσομπάνογλου (Μενεμένη). Από τα χείλη μας ας ακουσθεί το τραγούδι του ποιητή.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ του
23/3/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 7-11

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή .xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Προμήθεια δύο (2) δικύκλων και ενός (1) επιβατηγού οχήματος 1400 cc
20/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην  «Προμήθεια δύο (2) δικύκλων και ενός (1) επιβατηγού οχήματος 1400 cc – πέντε θέσεων για το  προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  01-043-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:
Ποινικό μητρώο ή αντίγραφο ΑΔΤ για να το ζητήσει η υπηρεσία (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
1)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
2)    Φορολογική ενημερότητα
3)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
4)    Αν η τεχνική έκθεση αναφέρει ειδικούς όρους και πιστοποιητικά να προσκομίσετε και αυτά.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
      Ηλίας Ρουσσέτης (τηλ.2310.724670)
    Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική Εκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Νέα Υπηρεσία για την κατ’οίκον εξυπηρέτηση των ευάλωτων πολιτών
19/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε εφαρμογή της εγκυκλίου με Α.Π. 18659/17-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, θέτει σε λειτουργία τη Νέα Υπηρεσία για την κατ’οίκον εξυπηρέτηση των ευάλωτων πολιτών.
Με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού έχει δημιουργηθεί τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες ευπαθών ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, ΑμΕΑ κλπ), που δε μπορούν να μετακινηθούν ή αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Διαβάστε περισσότερα

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ! ΕΣΕΙΣ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ!
18/3/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ! ΕΣΕΙΣ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ!

 

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ IΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
18/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ IΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) Drone» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23-03-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:
 

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Εργασίες πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων, δρόμων, πάρκων και πλατειών του Δήμου
18/3/2020

Εμείς είμαστε όλοι εδώ! Στις θέσεις μας. Στην υπηρεσία των πολιτών. Εσείς μείνετε σπίτι! Υπομονή. Θα νικήσουμε!
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου επισκέφθηκε τις υπηρεσίες του δήμου: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Πολυϊατρείο, Ιατρεία, Φυσικοθεραπευτήρια, Καθαριότητα, Ελαιοχρωματιστές, Τμήμα Πρόνοιας, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Βοήθεια στο Σπίτι, Υπηρεσίες ΚΑΠΗ, Υπηρεσία Πρασίνου, Υπηρεσία Ηλεκτρολόγων, Διοικητικές Υπηρεσίες, στις Κοινότητες Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Συνομίλησε με εργαζόμενους και πολίτες. Ενημερώθηκε από τους εργαζομένους και αντάλλαξε μαζί τους απόψεις.
Σ’ ότι αφορά τον τομέα υγείας εξυπηρετούνται όλα τα περιστατικά από τις δομές υγείας του δήμου.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολουθήσετε σχετικό βίντεο

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
Προμήθεια απολυμαντικού-καθαριστικού για δημόσιους χώρους λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός)
16/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
« Προμήθεια απολυμαντικού-καθαριστικού για δημόσ. χώρους  λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός )  » με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  18-03-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
    
Σαρακατσιάνου Γεωργία (τηλ.2310.724621)   
Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση

Έντυπο προσφοράς

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Προμήθεια υγειονομικού υλικού λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός)
13/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
« Προμήθεια υγειονομικού υλικού λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός ) » με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  16-03-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 24/3/2020
13/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ενημέρωσης των πολιτών μας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες συντάσσονται μετά την από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας  για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι  του κορωνοϊού  COVID-19 ανακοινώνει:

Διαβάστε περισσότερα

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
Ανακοίνωση σύμφωνα με την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/2020)
13/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Κοινωνική Πολιτική (Δελτία Τύπου)
Συντήρηση εορταστικού διακόσμου
12/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Συντήρηση εορταστικού διακόσμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  16-03-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Μπήττας Νικόλαος (τηλ. 2313.300942)

Τεχνική έκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Κοινή συνεδρίαση των Εκτελεστικών Επιτροπών της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ
12/3/2020

Πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα συναντίληψης και σύμπτωσης απόψεων την Τρίτη 11.3.2020 η προγραμματισμένη κοινή συνεδρίαση των Εκτελεστικών Επιτροπών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στο πέρας της συνεδρίασης εκδόθηκε το κάτωθι ανακοινωθέν:

Δελτίο τύπου

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
κείμενο συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
12/3/2020

Στο πλαίσιο του σημαντικού ρόλου που θα διαδραματίσουν οι δήμοι τόσο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων για το επετειακό έτος όσο και στην κινητοποίηση των πολιτών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, υπογράφθηκε την Τρίτη 10/3 κείμενο συναντίληψης και  συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», της διοργανώτριας αρχής των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 Στην εκδήλωση υπογραφής  του κειμένου συναντίληψης και συνεργασίας στα γραφεία της ΚΕΔΕ, παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη ενώ από την πλευρά της ΚΕΔΕ παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικαίων, ο Α’ Αντιπρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, Δ. Τσιαντής, Γ. Λυμπέρης, Η. Αποστολόπουλος και Ν. Χιωτάκης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γαλατσίου, Γ. Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης, Τ. Μαυρίδης και ο Γενικός Διευθυντής Γ. Καραγιάννης.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικό στιγμιότυπο

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
11/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση 16838/10.03.2020 ΦΕΚ 783/Β΄/ 10.03.2020  «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,  φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως 24.3.2020», η οποία συντάχθηκε μετά την από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας  για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι  του κορωνοϊού  COVID-19 αποφάσισε:

Διαβάστε περισσότερα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ "Α. ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ"
11/3/2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ Εκτιμώμενης αξίας 57.460,14Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ 9/3/2020
10/3/2020

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9/3 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσθηκε και συνεχίζει να αντιμετωπίζεται το γνωστό πρόβλημα του κορωνοϊού με την λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας (σχολαστικοί καθαρισμοί, απολυμάνσεις σε σχολεία και πάσης φύσεως δημοτικά κτήρια και δημοτικούς χώρους). Ο Δήμαρχος συνέστησε να λαμβάνονται μέτρα ατομικής υγιεινής-προστασίας από όλους του πολίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) χωρίς να δημιουργείται πανικός. Μέχρι στιγμής κανείς κάτοικος του Δήμου δεν νόσησε από τον κορωνοϊό. Τα 1ο 2ο Γυμνάσια, 2ο Λύκειο και ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων στο τέρμα της οδού Πλαστήρα ξαναλειτούργησαν στις 9/3/20. Τέλος, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία των μελετών και των έργων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Δείτε περισσότερα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
10/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  17-03-2020 και ώρα 12:00 μ.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Καρατόσιου Πασχαλίνα (τηλ. 2313.313619)

Τεχνική έκθεση…

Προσφορά…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Σελίδα 9 από 279Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by