Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 6342/1-11-2019 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: