Απόφαση περί της άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006 κατά της υπ΄αριθμ.62861/2016 ακυρωτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.

Αριθμός Απόφασης:

209

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: