Απόφαση περί της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 406/2016 απόφασης Mονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση- διάθεση της πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: