Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2999/2015 αποφάσεως Μον/λους Πρωτ/κειου Θεσ/νικης –Ειδική διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης

Αριθμός Απόφασης:

081

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: