«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών “Ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κωδικός Πράξης/ MIS (ΟΠΣ) : 5030630

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: