Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της κατά 50% συνιδιοκτησίας των κ.κ. Ιωακειμίδη Χρήστο του Ηλία και Ανδρεανίδου Ευγνωσία συζ. Ανδρέα το γένος Ηλία Ιωακειμίδη της με αριθμό 70/146/2009 Διορθωτικής Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου. Έγκριση της δαπάνης και ψήφι

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: