Παραχώρηση του τµήµατος του µε αρ.409 α αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Οριστικής ∆ιανοµής 1959÷1962 (Ο.∆.), αγροκτήµατος Μενεµένης στο Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης της ∆.Κ.Μενεµένης.

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: