«Συγκρότηση Επιτροπής δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: