ΘΕΜΑ : 1. Έγκριση της τροποποίησης της παραγράφου 3 της υπ΄αρ. 12/2017 Απόφασης ΔΣ, που αφορά στην προσχώρηση του Δήμου στους όρους και τις συμφωνίες της από 30.12.2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ) «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: