Ανακοίνωση πλειοδοτικο΄υ διαγωνισμού για ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ στην Ανθοέκθεση

Αναρτήθηκε στις 8/04/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πολιτιστικού Θεσμού της «ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗΣ 2022» που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και υλοποιείται από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ), την Πέμπτη 28 Απριλίου έως και το Σάββατο 07 Μαΐου 2022 στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του στρατοπέδου Μ. Αλέξανδρος, θα διοργανωθεί και “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ” με την συμμετοχή ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ για την οποία θα διεξαχθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός,(τιμή εκκίνησης 6.510,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , ήτοι 5.250,00 ευρώ & 1.260,00 ευρώ ΦΠΑ 24%, ΑΔΣ 29/2022 ,(ΑΔΑ:ΨΕ56ΟΞ3Ι-3ΑΤ), μετά από σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων στα πλαίσια της διασφάλισης των κανόνων της δημοσίευσης-διαφάνειας .

Η σχετική διαδικασία θα λάβει χώρα από την επομένη  της δημοσίευσης και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.Οι σχετικές αιτήσεις-προσφορές (κλειστές) θα κατατεθούν στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και τις ώρες από 9.00 π.μ. έως και τις 13.00 μ.μ.. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  πρέπει να είναι ενήμεροι Φορολογικά-Ασφαλιστικά να διαθέτουν :

1. έναρξη (TAXIS) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία να αποδεικνύετε η εξάσκηση της εν λόγω δραστηριότητας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

2. πιστοποίηση-βεβαίωση ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους με υπογραφή από Μηχανολόγο-Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο

3. αποδεικτικό ασφάλισης του συνόλου της δραστηριότητας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ τυχόν ατυχημάτων από ασφαλιστική εταιρεία (Αστική Ευθύνη), πρέπει επίσης να προσκομίσουν

4. πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 9001  ότι η επιχείρηαη εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης που πληροί τις  απαιτήσεις του προτύπου  ,

5.αντίγραφο απόδειξης ταμειακής μηχανής και

6. να καταθέσουν μαζί με την κλειστή προσφορά τους στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. , εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τραπεζική Επιταγή , ύψους 10% επί του συνολικού ποσού της προσφοράς τους .Όλες οι κλειστές προσφορές που θα ανοιχθούν εάν δεν περιέχουν εκτός της προσφοράς και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή Τραπεζική Επιταγή  ύψους 10% επί του συνολικού ποσού της προσφοράς τους , θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ .

Επίσης όσες προσφορές δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο προαναφερόμενο πλειοδοτικό διαγωνισμό για μία (1) θέση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.Μετά το πέρας της διαδικασίας όποιος πλειοδοτήσει για να συμμετέχει στην παραπάνω σχετική  θέση στα πλαίσια της διοργάνωση της «ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗΣ 2022», πρέπει να προκαταβάλλει το 50% επί του συνολικού ποσού που έχει καθορισθεί για την  προαναφερόμενη ανά την περίπτωση θέση  με την εγκατάστασή του και μετά το πέρας πέντε (5) ημερών πρέπει να προβεί στην κατάθεση του αντίστοιχου προσυμφωνημένου  ποσού για την εξόφληση .

  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διοργάνωση της “ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ” (ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ),στα πλαίσια υλοποίησης της «ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗΣ 2022»,να υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά της κλειστής οικονομικής προσφοράς τους , συνοδευόμενη με όλα τα παραπάνω ζητούμενα δικαιολογητικά , καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 651,00 € (10% της τιμής εκκίνησης της οικονομικής προσφοράς 6.510,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ή ίση με το 10% της κλειστής οικονομικής προσφοράς τους από Τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τραπεζική Επιταγή σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 59 Τ.Κ.56123) από την επομένη της δημοσίευσης και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (από Δε 11-04-2022 έως και Πα 15-04-2022) και ώρες 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ..

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310-727210. Υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων  Αβραμίδης Κυριάκος .

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.