Γραφείο ταμία

Γραφείο Ταμεία

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 313653

Email: tameio@ampelokipi-menemeni.gr


1.Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.

2. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις (αποκεντρωμένες υπηρεσίες κ. λ. π. )

3. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.

4. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.

5.  Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των τυχόν αποκεντρωμένων Γραφείων του τμήματος σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.