Πρόληψη Παραβατικότητας

Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (Σ.Π.ΠΑ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αμπελόκηποι 16 – 03 – 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η   με αριθμό 331
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου86 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 84 «Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας» του ιδίου, ως άνω Κώδικα.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/99 (ΦΕΚ 89/30-4-99 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13 του Ν. 3387/05 (ΦΕΚ 224/12-9-05 τ. Α΄).

4.Την 120/03 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση του Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας (Σ.Π.Ε.) στο Δήμο Αμπελοκήπων, το οποίο θα είναι 7μελές και θα αποτελείται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην Περιφέρεια των Αμπελοκήπων και θα διαθέτουν ειδικές γνώσεις στο τομέα της εγκληματικότητας, όπως δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, αστυνομικούς, ιατρούς κ.λ.π.

5.Την 1810/05 απόφασή μας με την οποία είχε συσταθεί στο Δήμο μας Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (Σ.Π.ΠΑ.), η θητεία του οποίου έληξε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Συστήνουμε στο Δήμο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (Σ.Π.ΠΑ.) και ορίζουμε τους παρακάτω ως μέλη του :

Κυρίζογλου Λάζαρο, Δήμαρχο Αμπελοκήπων

Μπαρμπούτη Αριστείδη, Διοικητή Τμήματος Ασφάλειας Αμπελοκήπων

Μανώλη Ηλία, Δικηγόρο

Κομματά Κωνσταντίνο, Παιδίατρο

Συμεωνίδη Στυλιανό, Καθηγητή Β΄θμιας εκπαίδευσης

Χαρπαντίδου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό Β΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων

Μωραΐτη Βασιλική, Ψυχολόγο

Η θητεία του Συμβουλίου ορίζεται για τα επόμενα τρία (3) χρόνια και χρέη προέδρου θα εκτελεί ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Έργο του ως άνω Συμβουλίου θα είναι:

  • η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο
  • η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου μας
  • η διοργάνωση ημερί­δων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητο­ποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης και
  • ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προ­λάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρο­μεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης

Κοινοποίηση :

– Ενδιαφερόμενους

– κ. Γ.Γ. του Δήμου                                          Ο Δήμαρχος

– κ.κ. Αντιδημάρχους

– κ.κ. Πρ/νους Διευθύνσεων

& Τμημάτων Δήμου                                   Λάζαρος Κυρίζογλου