Γραφείο Μισθοδοσίας

Γραφείο Μισθοδοσίας
 

 Email: misthodosia@ampelokipi-menemeni.gr

1.  Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στη διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών.

2. Μεριμνά για την τήρηση αρχείου καταβληθέντων αμοιβών προς το με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση προσωπικό του Δήμου, για την έκδοση αντίστοιχων βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών, για τον υπολογισμό και απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών και τήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών με τα ασφαλιστικά ταμεία.

3. Μεριμνά για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών των αιρετών του Δήμου (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. λ. π).
 

Γραφείο Μισθοδοσίας:
Τηλ.επικοινωνίας: 2313 313639-638-637
Email: misthodosia@ampelokipi-menemeni.gr


Αναλυτικές αρμοδιότητες:

1. Τήρηση τις διαδικασίες πληρωμής του προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής για τον Δήμο και το Νομικό πρόσωπο του δήμου.
2. Ανάρτηση των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας στη Διαύγεια.
3.  Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από τα ασφαλιστικά ταμεία.
4.  Έκδοση ετήσιων  βεβαιώσεων αποδοχών του προσωπικού και δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, τον φόρο εισοδήματος προκειμένου για τις μισθώσεις έργου.