5 Νοεμβρίου, 2021

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης.

Περισσότερα >

8 Οκτωβρίου, 2021

Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα δάπεδα ασφαλείας, του αστικού εξοπλισμού και του υδάτινου στοιχείου

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, για τα δάπεδα ασφαλείας, του αστικού εξοπλισμού και του υδάτινου στοιχείου,...

Περισσότερα >

27 Αυγούστου, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες...

Περισσότερα >

6 Αυγούστου, 2021

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών...

Περισσότερα >

6 Αυγούστου, 2021

Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού του Έργου: Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων»

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στα πλαίσια...

Περισσότερα >