Γραφείο Προμηθειών Υλικών,Εξοπλισμού & ΑναθεσηςΥπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών Υλικών – Εξοπλισμού – Υπηρεσιών  


Email: promithies@ampelokipi-menemeni.gr


1. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών
και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).

2. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.

3. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.

5. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).


Λιαπάκη Δήμητρα     (Υπεύθυνη για ανοικτούς και πρόχειρους διαγωνισμούς)

Email: d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr

Τηλ.επικοινωνίας: 2313313644


Μητσού Κυριακή (Υπεύθυνη για προμήθειες με απευθείας ανάθεση)                                                       

Email: k.mitsou@ampelokipi-menemeni.gr           

Τηλ.επικοινωνίας: 2313313643

Καρατόσιου Πασχαλίνα                                                

Email: p.karatosiou@ampelokipi-menemeni.gr           

Τηλ.επικοινωνίας: 2313313619


Τικόζογλου Αλέξανδρος   (Υπεύθυνος αποθηκών)

Email: apothiki@ampelokipi-menemeni.gr            

Τηλ.επικοινωνίας: 2313313637


Αρμοδιότητες Γραφείου Προμηθειών

Eκπόνηση  και διεκπεραίωση προμηθειών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του.