ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 6/03/2017, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

6/3/2017

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δώδεκα  (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης), για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» και «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»  και πιο συγκεκριμένα :

5 ΠΕ/ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
2  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΤΥΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
1  ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ και ελλείψει αυτού  ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
1  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1   ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
1   ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Π. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 – Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Αλεξίου Χαρίλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313686). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι :
από την 06η Μαρτίου 2017 έως και την 15η Μαρτίου 2017, ώρες 08.00 έως 14.00

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1

Ανακοίνωση ΣΟΧ2

Αίτηση…

Παράρτημα 29.11.2016

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Παράρτημα Γνώσης Η/Υ