ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναρτήθηκε στις 25/05/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ενημερώνει όλους τους ιδιώτες ιδιοκτήτες οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σχετικά με την υποχρέωσή τους για την αποψίλωση και τον καθαρισμό των ιδιόκτητων οικοπέδων τους. Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (άρθρο 94 παρ.1, άρθρο 95), το Ν.3463/2006 (άρθρο 75) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», την πυροσβεστική διάταξη 4/2012, το σχετικό με αριθμό πρωτοκόλλου 5874 Φ.702.15/16-04-2021 έγγραφο της Π.Υ. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών», το σχετικό με αριθμό πρωτοκόλλου 6029 Φ.702.15/21-04-2021 έγγραφο της Π.Υ. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο-Λήψη προληπτικών μέτρων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» και το με αριθμό πρωτοκόλλου 2850/18-4-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και με δεδομένο ότι από 1η Μαΐου εισήλθαμε στην αντιπυρική περίοδο 2021, είναι υποχρέωσή όλων των  ανωτέρω να μεριμνήσουνε άμεσα για την κοπή και απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και τον καθαρισμό των ιδιόκτητων οικοπέδων τους, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών. Επισημαίνουμε, ότι οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ξηροθερμικές και ως εκ τούτου, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να εκτελεστούν άμεσα οι εργασίες κοπής και απομάκρυνσης της αυτοφυούς βλάστησης και καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούνται ελεύθερα βλάστησης και απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2021 ήτοι από 1η Μαΐου 2021 έως και 31 Οκτωβρίου 2021. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις για όποιον δεν συμμορφωθεί,  ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι υποχρεωμένος 1) να προβεί στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και να καταλογίσει τη δαπάνη, 2) να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και 3) να υποβάλλει μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.