ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2015

Αναρτήθηκε στις 4/06/2015, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

4/6/2015

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη  δυο (02) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και πιο συγκεκριμένα:

  •    1  ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ (ΣΑΡΩΘΡΩΝ)
  •    1  ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΔΕ (ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Π. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 – Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Αλεξίου Χαρίλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313684 – 5 – 6 – 7). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι :
από την 04η Ιουνίου 2015 έως και την 15η Ιουνίου 2015, ώρες 08.00 έως 14.00

Ανακοίνωση…

Παράρτημα…

Αίτηση…

Υπεύθυνη Δήλωση…