ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2022 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Αναρτήθηκε στις 2/12/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός (01) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος/έργου/υποέργου (24/05/2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος/έργου/υποέργου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ» του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Μπούρα Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2313313687).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι : από την 03η Δεκεμβρίου 2022 έως και την 12η Δεκεμβρίου 2022

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα