ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ Α.Π. 3694/29-02-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Αναρτήθηκε στις 20/03/2024, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της με Α.Π. 3694/29-02-2024 ανακοίνωσης για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΦΑ) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 31-07-2024, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε αποκλειστική  προθεσμία  (10 εργάσιμων)  ημερών  στο  Γραφείο  Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 28ης Οκτωβρίου 157, Αμπελόκηποι, ΤΚ 561 21, τηλ: 2310 725775, από  21-03-2024 έως  04-04-2024.

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα