ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.2508/97 ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. 4 ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» μετά την εξέταση των ενστάσεων με την 73/2023 ΑΔΣ.

Αναρτήθηκε στις 17/07/2023, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με
με την 73/2023 απόφασή του (από το πρακτικό 24-04 -2023 και ΑΔΑ:ΨΗ3ΥΩΨΕ-ΖΞ6)


ΑΠΟΦΑΣIΣΕ
Για τις υποβληθέντες ενστάσεις κατά του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, με αρ μελέτης 03/2022 και τίτλο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.2508/97 ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. 4 ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ».


Το σχέδιο της Πολεοδομικής Μελέτης σε τμήμα της πολεοδομική ενότητας ΠΕ4, οριοθετείται από τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ (από το βόρειο όριό της), από την οδό Μοναστηρίου (νότιο τμήμα), από τμήμα της οδού Δέλλα Χρήστου (ανατολικό και βορειοδυτικό όριο), και τις οδούς Μουτάφη Γ. και Καζαντζάκη Νίκου (Δυτικό όριο) , είναι αναρτημένο στο Γραφείο πολεοδομικών εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 167 της Δ.Κ. Μενεμένης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης στο Γραφείο Πολεοδομικών εφαρμογών ( Ελ. Βενιζέλου αρ.167, Δ.Κ. Μενεμένης 1oς όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να λάβουν γνώση της συνολικής πρότασης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση-δημοσίευση και την γνωστοποίηση αυτής στο τύπο Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313300937 Σπάσος Ιωάννης