Ανάρτηση του Σχεδίου της Πολεδομικής Μελέτης Αναμόρφωσης του άρθρου 15 του Ν.2508/97 σε τμήμα της ΠΕ4

Αναρτήθηκε στις 9/12/2022, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με την 145/05.12.2022 απόφασή του (ΑΔΑ:ΩΣ7ΦΩΨΕ-ΒΣΖ) αποφάσισε την Έγκριση του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, με αρ. μελέτης 03/2022 και τίτλο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.2508/97 ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. 4 ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»