Αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Αναρτήθηκε στις 11/05/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου «Σύστημα ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης».

Ο Δήμος μέσω του συγκεκριμένου νέου συστήματος αποκτά το αναγκαίο υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των συναφών ειδικών υλικών καθώς και την παροχή των αναγκαίων «παρακολουθηματικών»υπηρεσιών για την τοποθέτηση, την θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των ειδών που προμηθεύεται, με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας στο δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών, που υλοποιείται με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε διασταυρώσεις του οδικού δικτύου του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σκοπός του έργου είναι:

  1. Βελτίωση της κυκλοφορίας και συνακόλουθα της κινητικότητας των πολιτών.
  2. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.
  3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών αέριων ρύπων των οχημάτων.
  4. Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και του εξοπλισμού και αναβάθμισή του μόνο εκεί και στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονες τεχνολογίες ρύθμισης της κυκλοφορίας.
  5. Δυνατότητα διαλειτουργικότητας του Κέντρου Ελέγχου Φ.Σ. με  άλλα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας των πολιτών.