Απαντήσεις στις προτάσεις της διαβούλευσης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας”

Αναρτήθηκε στις 20/07/2021, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω σχετικής προμήθειας, προυπολογισμού 2.525.071,02 €, αναρτήθηκαν για διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ από 11 έως 26.05.2021. Κωδικός διαβούλευσης: 21DIAB000016851. Παρατηρήσεις υπέβαλαν δύο εταιρείες: Η Globiled και η Intrakat. Οι απαντήσεις στις προτάσεις των εταιρειών καθώς και οι τελικά διαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές επισυνάπτονται παραπάνω.

Από τις παρατηρήσεις της Globiled έγιναν δεκτές οι παρακάτω, με α/α:
1,4,5,7,13,14,19,25,32,36,42,45,52

Από τις παρατηρήσεις της Intrakat έγινε δεκτή η 1.1

Απαντήσεις σε παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη Διαβούλευση