1. Έγκριση σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑγια την εκτέλεση Του έργου «Ένταξη αυθαίρετων – Υποστήριξη συγκοινωνιολόγου» 2. Έγκριση σχεδίου σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: