1. Έγκριση σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑγια την εκτέλεση Του έργου «Υλοποίηση ενταγμένων προς χρηματοδότηση Πράξεων με ΟΠΣ 5076436 και 5076438 του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» 2. Έγκριση σχεδίου σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: