1.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ 2.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 3.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Προγραμματικής

Αριθμός Απόφασης:

048

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: