1.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα.. 2.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 3.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: