Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 880,00€ από ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ με μίσθωση έργου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τακτοποίηση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: