Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1353/20/03/2018 Πρόσκλησης, με Κωδικό: 2478 της Ειδικής Υπηρεσίας ,Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: