Απόφαση για τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για το Έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: