Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της με α.π. 40851/2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (προσφυγή ενώπιων της Επιτροπής του άρθρου 152 του ΔΚΚ)

Αριθμός Απόφασης:

305

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: