Απολογισμός , ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.2 του Ν.3463/2006 του Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: