Άσκηση προσφυγής προς το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και το Συμβούλιο Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης της με αρ. πρωτ. Φ.14.2. 28359/38372/16-12-2014 (Αρ. Φακ. Α1/10976) Απόφασης του Περ. Κ. Μακεδονίας ,που αφορά την χορήγηση Αδείας Λειτουργίας αποθήκης χημικών προϊόντων

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: