Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί των οδών Θ. Χατζίκου 1 & Κυρίμη 14 της Κατσαντώνη Στέλλας

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: