Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού Λοχ. Ντούρμα 44 στην Τσιβίκη Αθηνά για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: