Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από χειρισμό κάδων απορριμμάτων (Μοδίτσης Αθανάσιος του Σωτηρίου) από ζημία προκληθείσα σε διερχόμενο όχημα

Αριθμός Απόφασης:

083

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: