Έγκριση χρηματοδότησης της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.,κατά το άρθρο 259 παρ.1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης,σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για Έτος 2020

Αριθμός Απόφασης:

240

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: