Έγκριση χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης στα πλαίσια εκτέλεσης της με αριθμ.πρωτ. 25482/23-12-19 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020».

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: