«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων», από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: