Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή προστίμου ασφαλιστικών εισφορών. Ψήφιση πίστωσης ύψους 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του προϋπολογισμού έτους 2012 και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: