ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΠΟΣΟΥ 35.060,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2014-2015.

Αριθμός Απόφασης:

329

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: