ΕΓΚΡΙΣΗ EKΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Eναρμόνιση Οικογενειακής Και Επαγγελματικής Ζωής Περιόδου 2012-2013 » για τις Δομές : ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 14.696,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: