«Έγκριση για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για τις υπολειπόμενες ομάδες της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων και μηχ/των του

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: