«Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης με την εταιρία με την επωνυμία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τμήμα 1 : Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου (ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ) στα πλαίσια εκτέλεσης της ανάθεσης με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, της υπ’ αριθμό 690/21 διακήρυξης για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: