Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση προσφοράς σε συνέχεια της με αριθμ.Ν167/8-10-2019 απόφασης από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια ανάθεσης των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: