Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: