Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ..Φ.Η.Ο.)». Αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς.

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: